Kişisel Verilerin Korunması Hakkında BilgilendirmeKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME


Bin1Bilet Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Ticaret A.Ş. (“Bin1Bilet”) olarak, siz değerli müşterilerimizin veri güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişisel verilerinizin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek ve bu kapsamda mevzuatta düzenlenen “Aydınlatma Yükümlülüğümüzü” yerine getirmek istiyoruz.

Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Bin1Bilet’e iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veri (“Veri”) bakımından, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince, Şirketimiz Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Ticaret A.Ş.; gerekmesi durumunda Veri Sorumlusu ve gerekmesi durumunda da Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel bilgileri; ilgili mevzuat hükümlerinde açıklandığı kapsamda ve aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Veri Sorumlusu: İletişim bilgileri aşağıda aktarılan ‘’Bin1Bilet’’ Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Ticaret A.Ş.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ; Kimlik bilgileri, erişim/iletişim bilgileri, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya kurulan sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edinilen siz müşterilerimizin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır.

Kişisel verileriniz; tarafınızla akdedilen sözleşmelerin ve taahhüt edilen hizmetlerin gereklerinin yerine getirilmesi, etkinlik biletlerinin ve diğer hizmetlerin satışının yapılması ve tercih ettiğiniz teslimat yöntemine bağlı olarak sizlere ya da bildirdiğiniz kişilere teslim edilebilmesi-ulaştırılması, ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, gerekmesi durumunda iadesi, e-faturalama, e-arşiv faturalama ve gerekmesi durumunda iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi, satın aldığınız etkinlikler ya da katıldığınız kampanya/çekilişler kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi-iletişim paylaşımı yapılması, işlem bilgilerinin tespiti, talebinize bağlı olarak Bin1Bilet üyelik kaydı oluşturabilmeniz ve kaydınızın muhafazası, iletişim izni vermiş iseniz tanıtım/bilgilendirme, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, etkinlik bülteni gönderilmesi, veri analizi-araştırma yapılabilmesi, şikayetlerinizin/taleplerinizin Şirketimize aktarılabilmesi ve takibi, talebinize bağlı olarak kombine üyelik ve sadakat programı üyelik işlemleriniz ile akreditasyon işlemlerinin yapılabilmesi ve bu üyelikler kapsamında size bilgi verilebilmesi, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amaçlarıyla işlenebilmektedir. 

Bin1Bilet, kişisel verilerinizi burada belirtilen işleme amaçları dışında kullanmayacak, işlemeyecek, açık rızanız-onayınız ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir. KVKK madde 5/2 de düzenlenen ve aşağıda da aktardığımız açık rıza gerektirmeyen durumlar ayrı ve saklıdır.

Veri Kategorisi

Veri Saklama Süresi (Mevzutta öngörülen istisnai düzenlemeler ayrı ve saklı olduğu gibi, veri sahiplerinin KVKK kapsamında verilerinin silinmesine-yok edilmesine dair hakları da ayrı ve saklıdır)

1

Kimlik

Hukuki İlişki + 10 Yıl

2

İletişim Bilgisi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

3

Lokasyon Bilgisi

5 Yıl

4

Özlük Bilgisi

İstihdamın sona ermesi + 10 yıl

5

Hukuki İşlem Bilgisi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

6

Müşteri İşlem Bilgisi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

7

Fiziksel Mekan Güvenliği

1 Yıl

8

İşlem Güvenliği Bilgisi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

9

Finans Bilgisi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

10

Mesleki Deneyim Bilgisi

İstihdam + 10 Yıl

11

Pazarlama Bilgisi

1 Yıl

12

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

1 Yıl

13

Dernek Üyeliği Bilgisi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

14

Vakıf Üyeliği Bilgisi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

15

Sağlık Bilgileri

Hukuki İlişki + 10 Yıl

16

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Hukuki İlişki + 10 Yıl

17

Diğer Bilgiler-Çalışan, Çalışan Adayı ve Stajyer Bilgisi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

18

Diğer Bilgiler-Talep ve Şikayet Bilgisi

Hukuki İlişki + 10 Yıl

19

Diğer Bilgiler-Araç Bilgisi

5 Yıl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, ilgili online ödeme sistemlerine, bilet satın alırken sigorta seçimi yapmış iseniz ilgili sigorta şirketine ve aracı kurumlarına, tercih ettiğiniz teslimat seçimi kapsamında ilgili dağıtım/kargo-kurye şirketlerine, kombine üyelik ve sadakat programı üyeliği gibi özel bir üyelik satın almış iseniz, ilgili spor kulüplerine ve program üyesi olan ilgili Vakıflara/firmalara, bilet satın alırken bağış seçimi yapmış iseniz ilgili kuruma, şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için ilgili alt yapı sağlayıcısına, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için yurt içi ve dışında birlikte çalıştığımız ilgili sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, gerekmesi durumunda Şirketimizin ana hissedarına, gereklilik olması halinde doğrudan/dolaylı ilgili yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; şikayetlerinizin ya da hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket’imizin ilgili çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, ilgili denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara izin verilen kapsamda ve sadece gerektiği kadarı ile aktarılabilecektir.  Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen ilgili üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır. KVKK madde 5/2 de düzenlenen ve aşağıda da aktardığımız açık rıza gerektirmeyen durumlar ayrı ve saklıdır.

Kişisel verilere ait haklarım nelerdir?

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız ve İstisnaları ;

Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıdaki maddelerle ilgili daha detaylı bilgi almak ve kişisel verileriniz hakkındaki talepleriniz için lütfen formu doldurun.

Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgileri/belgeleri de eklemek suretiyle, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, Şirketimizin iletişim adresindeki ilgili yardım sayfalarındaki formu doldurarak elektronik ortamda ve/veya Santral Garaj Mah. Merinos Cad. Merinos A.K.K.M. B Kapısı Osmangazi / BURSA adresine imzalı bir dilekçe/müracaat yazısı ile iletebilirsiniz. Ayrıca, talebin iletimi konusunda Kurulun başkaca yöntemler belirlemesi durumunda söz konusu yöntemlerle de talebinizi iletebilmeniz mümkün olacaktır. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz talebinizin gereğini mevzuatta belirlenen süre içerisinde yerine getirecektir. Başvurunun Şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan bir ücret varsa, ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişinin, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilme hakkı vardır. KVKK madde 14/2 hükmüne istinaden, veri sorumlusu olan Şirketimize yukarıda aktardığımız başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Bununla birlikte, KVKK madde 28/2 hükmüne istinaden; KVKK’nın amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu maddesinin ve zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesinin a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında uygulanmayacağını da belirtiriz.

Açık Rıza Gerektirmeyen Haller : KVKK’nın 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, a) kanunlarda açıkça öngörülmesi, b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, d) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinden herhangi birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.


Ticaret Ünvanı : ‘’Bin1Bilet’’ Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Ticaret A.Ş.

 

İletişim Adresi : Santral Garaj Mh. Merinos Cad. Merinos A.K.K.M. B. Kapısı Girişi Osmangazi- Bursa, Türkiye

 

MERSİS No: 50711 / 0191020212400013

 

İletişim Telefonu : 0224 253 26 46

 

Merkez Ofis : 0224 253 26 46

 

İletişim Faks Numarası : 0224 253 14 85

 

İletişim Web Adresi : www.binbirbilet.com / www.bursakultur.com  / www.market.bursakultur.com         

·