Aydınlatma MetniAydınlatma Metni Bin1Bilet – Bursa Kültür A.Ş

BURSA KÜLTÜR SANAT ÜRÜNLERİ VE TUR. TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

BURSA KÜLTÜR - SANAT ÜRÜNLERİ VE TUR. TİC. A.Ş.  (“BURSA KÜLTÜR A.Ş.”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. BURSA KÜLTÜR A.Ş., kişisel verilerin işlenmesinde uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

I. Kişisel verilerin işlenme amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlar doğrultusunda BURSA KÜLTÜR A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek kamu hizmetlerinin ifası,

Bursa’da yaşayan ve çeşitli nedenlerle şehrimizde bulunan kişilere sağlıklı hizmet sunabilmek ve Bursa’da yaşayan vatandaşların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak,

Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek,

Şirketimiz ve Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, müşteri takibinin sağlanması, ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi,

Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Şirketimiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi,

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Tedarikçi ve müşterilere karşı sözleşme yükümlülüklerimizin ifası,

Kanuni yükümlülüklerimizin ifası,

Bu konuda onayınızın olması halinde, tanıtım ve pazarlama,

Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.

II. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde:

Kamu hizmetlerinin ve ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerine,

Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak yurtiçindeki tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,

İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, T.C. İçişleri Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında yurtiçindeki denetim firmalarına,

Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla yurt içindeki tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,

Kurumsal olarak bağlı bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İştirak şirketlerine ve ilçe belediyelerine,

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçindeki gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına yurtiçinde bulunan server’lara aktarılabilmektedir.

III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, BURSA KÜLTÜR A.Ş. adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, kamera kayıtları, anketler, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri, internet sitemizdeki üye kayıt formları ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK madde 5 ve 6’da öngörülen istisnalar kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen hukuki sebeplerden (i) kanunlarda öngörülme, (ii) sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerin ifası, (ii) bir hakkın tesisi, kullanılması yahut korunması için veri işlemenin gerekli olması, (iv) veri sorumlusunun meşru menfaatleri doğrultusunda edinilir.  

IV. Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini uygun düzeyde koruyabilmek adına gereken tüm makul teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

V. İlgili Kişinin Hakları

BURSA KÜLTÜR A.Ş. bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler  Başvuru Formu’nu (Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız) doldurarak Şirketimizin Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi A.K.K.M. B. Kapısı Girişi / Osmangazi - BURSA adresine yazılı bildirimde bulunarak aşağıda yer alan haklarını kullanabilirler:

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınır.